Komitéer

Korpsets komitéer er helt avgjørende for at vi skal klare å gi et godt tilbud til musikantene og for at det skal være et artig korps å være med i. Her gjør foreldrene en formidabel innsats!
Materialkomiteen - instrumenter
Leder: Marit Soini
Komiteen sørger for at vi har de instrumentene vi trenger i korpset og hjelper til med å reparerer det som går i stykker. 
Materialkomiteen - uniformer
Leder: Francoise Bouchet Strøm
Komiteen administrerer uniformene våre og har åpent uniformsloft i forkant av arrangement sånn at alle får en uniform som passer. 
17. mai komiteen
Leder: Torstein Sakshaug
Denne komiteen planlegger og styrer 17. mai-arrangementet på Åsvang skole. 
Flaskeinnsamlingskomiteen
Leder: Stian Saur
2-3 ganger i året er musikantene ute og samler inn flasker med god hjelp fra foreldrene i juniorkorpset. Komiteen organiserer logistikken av flasker og folk. 
Julemessekomiteen
Leder: Lene T. Morset
Komiteen arrangerer korpsets årlige julemesse med salg av håndlagde julegaver, kaker og julegodter. 
Kafékomiteen
Leder: Elin Ausen Idsø
Komiteen sørger for kafé med salg av kaffe. kaker og annet ved korpsets ulike tilstelninger. 
Turkomiteen
Leder: Lotte Strandjord
Komiteen legger til rette for planlegging og organisering av korpsets turer. 
Lotterikomiteen
Leder: Anja Nygård
Komiteen sørger for premier og loddbøker til ulike arrangementer som 17. mai og julemesse.

Oversikt og instruks: komiteer i Åsvang og Eberg Skolekorps

Generelt for alle komiteer
Komiteenes leder rapporterer til egen kontaktperson i styret
Komiteledere skal få opplæring i bruk av StyreWeb
Nyttig informasjon/instrukser/erfaringer/sjekklister skal legges på StyreWebI etterkant av arrangement utarbeide en kort oppsummering av arrangementet (hva har vært positivt med årets arrangement, og hva kan evt forbedres til neste år)

I forbindelse med de ulike arrangementene har korpsets styre ansvaret for:
 • Å bestille lokaler samt skaffe konferansier og evt blomster til utdeling
 • Informasjon til korpsmedlemmene dersom komiteen ønsker det
 • Arrangementets innhold/program der det er naturlig
 • Ordne vekslepenger/terminal/Vipps – kasserer
17. mai komite
Rapporterer til styret ved Styreleder
 • Planlegge og gjennomføre 17. mai arrangementet på Åsvang
 • Skaffe personer til å betjene salgsboder, leker etc og sette opp vaktlister og sørge for at det er utarbeidet arbeidsinstruks til alle som skal delta
 • Sørger for markedsføring av arrangementet
 • Kontakter Lotterikomite for å sikre at det skaffes gevinster, loddbøker etc
 • Kontakter Kaffekomite for opplegg med kaker/servering/kafedrift etc.
Flaskeinnsamlingskomite
Rapporterer til styret ved Styreleder
 • Skal arrangere 2 eller flere flaskeinnsamlinger årlig
 • Har ansvar for nødvendige forberedelser og planlegging i forkant av flaskesamling, inkludert kjøreliste og reklamemateriell
 • Skal sørge for utarbeidelse av nødvendig legitimering av innsamlere
 • Sørge for at kjørerutene vurderes jevnlig for å sikre lik belastning på alle ruter
Julemessekomite
Rapporterer til styret ved Styreleder
 • Planlegge og gjennomføre julemesse
 • Skaffe personer til å betjene salgsboder, etc, markedsføre arrangementet
 • Skal kontakte Lotterikomite for å sikre at det skaffes gevinster, loddbøker etc
 • Skal kontakte Kafekomite  for samarbeid i forhold til kaker/servering/kafedrift etc.
Materiellkomite
 • Materiellkomiteen forvalter korpsets uniformer, instrumenter og noter. Leder av komiteen (materialforvalter) sitter i korpsets styre. I tillegg er det definert: Materialforvalter – instrument og Uniformsforvalter
 • Uniformsforvalter skal gjennom Materialforvalter holde styret informert om status og nødvendige investeringer.
Ansvar Uniform
 • Inn og utlevering av uniformer, samt informere styret om status og behov for innkjøp av nye uniformer
 • Holde orden på uniformsarkiv på Styreweb
 • Bestille nye, reparere og kassere uniformer
 • Sørge for at alle har full uniform innen 1. mai
 • Innhente tilbud og utarbeide forslag ved behov for f.eks turgensere, jubileumsgensere etc.
 • Ansvar for å bestille stjerner/medaljer til korpsets stjernefest ut fra liste mottatt av Nestleder
 • Ansvar for at korpsets fane er i stand til 1. og 17. mai
 • Ved behov, purre på uniformer som ikke er innlevert 
Materialforvalter – instrument
 • Forvaltning av korpsets instrumenter, samt informere styret om status og behov for innkjøp av nye instrumenter. 
 • Vedlikeholde oversikt over hvem som leier de ulike instrumentene
 • Inn- og utlevering av instrumenter og notepermer (til nye aspiranter)
 • Vedlikehold av instrumenter, ved behov oversende instrumenter for reparasjon.
 • Innkjøp av nye instrumenter. Klargjøre instrument i forbindelse med SFO-prosjekt, samt skaffe nødvendig rekvisita
 • Ved rekruttering av nye medlemmer fremskaffe oversikt over behov for nyinnkjøp og utdeling av instrumenter. Ved større investeringer skal det innhentes fullmakt fra korpsets styre. De eldste korpsmedlemmene har prioritet ved fordeling av nye instrumenter.
Kafékomite
Rapporter til styret ved Kasserer. 
Kafekomiteen er ansvarlig for:
 • Planlegge og gjennomføre kafedrift på konsertarrangement, 17.mai og på julemessa i samarbeid med de respektive komiteene 
 • Skaffe hjelp til å sette opp bord og stoler, og rydding etter arrangement (vaktliste) samt hjelp til kjøkkenet ved de ulike arrangementene (vaktliste)
 • Sørge for informasjon om kakeinnlevering, innkjøp til arrangementene (lys, servietter, kaffe, fløte, brus osv.)
 • Sørge for at det er til enhver tid er tilstrekkelig med kaffe/saft/kopper/fat etc tilgjengelig på lager
Turkomite
Rapporter til styret ved styremedlem i komiteen
 • Skal legge praktisk til rette for turer iht korpsets driftplan og økonomi (stevner, festivaler, seminar osv)
 • Skal sørge for nødvendige avtaler i forbindelse med transport, ovenatting, bespisning og eventuelt påmeldinger samt oppfølging av disse
 • Utnevne tur-ansvarlig og skaffe reiseledere samt sette disse inn i de oppgaver og ansvar som medfølger
 • Har ansvar for informasjon til medlemmene, samt påmelding
 • Sammen med Styreleder sørge for oppdatert beredskapsplan før alle korpsturer
Lotterikomite
Rapporterer til styret ved Kasserer
 • Sørge for loddbøker/21 lodd etc i forbindelse med korpsarrangement
 • Skaffe premier i alle prisklasser til korpsarrangement
 • Ansvarlig for loddsalg og trekning på korpsarrangement 
Valgkomite
Velges for 1 år og består av 2 medlemmer
 • Skal i god tid før årsmøtet motta henvendelse fra Styreleder om å oppnevne kandidater til nytt styre, leder for aktuelle komiteer, revisor og valgkomite. 
 • Skal informere kandidatene om vervenes innhold
 • Legge frem forslag til kandidater for årsmøtet 
Ikke aktive komitéer pt.
Loppekomite
 • Rapporter til styret ved Kasserer
 • Planlegge og gjennomføre korpsets årlige loppemarked
 • Sørge for innhenting av lopper samt bemanning i forkant, under og ved opprydding etter loppemarkedet, inkludert best mulig løsning for ikke solgte lopper
Finanskomite
Kasserer leder finanskomiteen og er naturlig bindeledd til styret. Komiteens medlemmer skal støtte kasserer i arbeidet med å:
 • Søke om støtte fra næringsliv, kommune og andre, og bistå i nødvendig rapportering
 • Sørge for at dokumentasjon om søknader og mottatt støtte er tilgjengelig i Styreweb
 • Skaffe spilleoppdrag til korpsets storband og nisseorkester

Søk
Driftes av Styreportalen AS