Vedtekter, Åsvang og Eberg Skolekorps

(Revidert av Årsmøtet 2021-10-05)
§ 1. ORGANISASJON
Åsvang og Eberg Skolekorps ble stiftet 5. november 1945 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Trøndelag krets.

§ 2. FORMÅL
Åsvang og Eberg Skolekorps har som formål:
 • å fremme interesse for musikkutøvelse blant medlemmene
 • å ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeide med sosial aktivitet for barn og ungdom
 • å drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende aktiviteter når det er interesse for det
 • å skape et godt sosialt miljø for korpsets medlemmer.
§ 3. MEDLEMSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte opptas som medlemmer av korpset etter skriftlig søknad til styret. For barn under 15 år må søknaden være underskrevet av foreldre/foresatte. Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.
3.2 Medlemmenes plikter
a. Korpsmedlemmene må overholde korpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid.
c. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
d. Bruk av skolekorpsets eiendeler i andre korps eller musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
3.3 Aldersbestemmelser
Korpset følger følgende aldersbestemmelser: En kan være musikant i korpset til 31. juli det året en fyller 19 år. Musikanter i skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Aspirantene skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
3.4 Suspensjon og eksklusjon
Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan Årsmøtet vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.
3.5 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til korpsets styre. For barn under 15 år må meldingen være gitt av foreldre/foresatte.
3.6 Kontingent
Medlemskontingentens størrelse, samt instrumentleie, fastsettes av Årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene skal betale kontingent og instrumentleie hvert halvår innen 1. oktober og 1. mars. Alle som er registrert som medlem i korpset pr 15. september betaler kontingent for høstsemesteret. Alle som er registrert som medlem i korpset pr 15. januar betaler kontingent for vårsemesteret.Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar hvert år. Denne kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr. 31. desember.

§ 4. ARBEIDET I KORPSET
a. Korpsets aktiviteter følger i hovedtrekk skoleåret.
b. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper.
c. Korpset skal ha et Juniorstyre bestående av fire medlemmer som velges blant de utøvende medlemmene. Juniorstyret skal ta opp saker som angår forhold mellom medlemmene eller mellom medlemmene og dirigenter/styre. To av medlemmene skal som hovedregel være fylt 15 år. Juniorstyret kan delta på korpsets styremøter med forslags- og talerett.

§ 5. ÅRSMØTET
5.1 Status
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
5.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen medio februar.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsets styre eller 1/3 av korpsets medlemmer krever det.
c. Innkalling sendes ut minimum fire uker før ordinært og to uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på årsmøtet skal sendes ut senest to uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal senest legges fram på årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
5.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer og/eller foresatte, samt gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: Korpsmedlemmer som er fylt 15 år eller foresatte. For korpsmedlemmer under 15 år møter en foresatt med tale-, forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale- og forslagsrett: Medlemmer som ikke har fylt 15 år.
d. Følgende har talerett: Representanter fra NMF. Årsmøtet kan for øvrig gi talerett til hvem det måtte ønske.f. Gyldig vedtak krever absolutt flertall (over halvparten av avgitte stemmer) dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
5.4 Årsmøtets dagsorden
1. Konstituering
 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/sakslisten
 • Valg av møteledelse
 • Valg av møtesekretær
 • Valg av protokollunderskrivere
2. Godkjenning av årsmeldingen
3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader
4. Saker fremmet av korpsets styre
5. Saker fremmet av korpsets medlemmer
6. Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett
7. Nedsettelse av komiteer
8. Valg
 • Valg av leder for ett år
 • Valg av nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer på valg for to år
 • Valg av to varamedlemmer for ett år
 • Valg av revisorer for ett år
 • Valg av to medlemmer til valgkomite for ett år
 • Valg av ledere for ett år til de komiteene som er nedsatt
Valgbare til verv er de frammøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv. De som velges må være fylt 15 år når de tiltrer. Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.

§ 6. STYRET
6.1 Sammensetning
a. Korpsets styre velges av årsmøtet og består av ni medlemmer som følger: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter og fire styremedlemmer. Korpsets leder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer for to år slik at kontinuiteten i styret ivaretas.
b. To varamedlemmer velges av årsmøtet for ett år og supplerer styret ved behov i enkeltsaker eller permanent ved lengre fravær blant styrets medlemmer.
c. En representant fra juniorstyret (hovedtillitsvalgt) skal normalt møte i styret med tale- og forslagsrett.
d. Korpsets dirigent(er) kan møte i styret med tale- og forslagsrett.
e. Åsvang og Eberg skoler kan velge hver sin representant som møter i korpsets styre som observatør med tale- og forslagsrett.
6.2 Ansvarsområder og fullmakter
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan supplere de komiteer som årsmøtet har valgt samt nedsette øvrige utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter, herunder de enkelte komiteers ansvarsområde.
d. Styrets leder eller den styret gir fullmakt tegner korpset. Styret kan meddele prokura.
e. Styret kan ikke fatte vedtak som går på endring eller skifte av uniformer uten å ha fått dette godkjent av Årsmøtet.
6.3 Innkalling til styremøter og beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede.
c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.
6.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.
6.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.
6.6 Beredskap
Styret plikter å ha en oppdatert beredskapsplan og forholde seg til denne når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 7. KOMITEER
7.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.
7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 5.4.8 og § 7.4.
7.3 Øvrige komiteer
Styret skal foran hvert ordinære årsmøte stille et forslag til hvilke komiteer som skal nedsettes av årsmøtet. Dette forslaget må presenteres for valgkomiteen i rimelig tid før årsmøtet slik at det kan finnes kandidater til å være ledere i komiteene.
7.4 Komiteledere
Ledere av korpsets nedsatte komiteer velges av Årsmøtet for ett år. De øvrige medlemmene av komiteene besettes av styret. Kontinuitet i komiteene bør søkes ivaretatt. Komiteenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver fastsettes til enhver tid av Styret.

§ 8. MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer har behov for det.

§ 9. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF
a. Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte.
b. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av Trøndelag krets av NMF, kulturstyret eller musikkskolen i kommunen inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.
c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til kretsen, et annet korps, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt korps ikke er reorganisert innen fem år.
d. Ved utmelding av NMF må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§ 10. UENIGHETER / TVISTER
Uenigheter/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 11. VEDTEKTSENDRING
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

Disse vedtektene trådte i kraft fra og med 5. oktober 2021.
Søk
Driftes av Styreportalen AS